EKYL

Естонският съюз на кооперативните жилищни асоциации

Естонският съюз на кооперативните жилищни асоциации (EKYL) е независима организация с нестопанска цел, която функционира на територията на цяла Естония. Мисията на EKYL е да подпомага развитието на кооперативни жилища чрез прилагане на базирани на знанието дейности като обучение, консултации, консултантски услуги, изследвания, национални и международни проекти за сътрудничество.

EKYL разполага с център за обучение на жилищните асоциации, който разработва учебни програми и предлага обучения за мениджъри, членове на управителния съвет и собственици/наематели на апартаменти на базата на лекции/семинари в класната стая, курсове за електронно обучение и учебни посещения.

EKYL участва във формирането на дневния ред на жилищната политика и наблюдава и допринася за разработването на законодателството в областта на устойчивото развитие и жилищното строителство на национално и европейско ниво.

Участието на EKYL в дейностите на SHEERenov е свързано с подкрепа за адаптиране на добри практики и трансфер на ноу-хау по отношение на професионалното управление на енергийно ефективно обновяване на многофамилни сгради, повишаване на капацитета чрез адекватни обучения и подкрепа на професионалната гилдия (БГФМА) в България с цел осигуряване на приемственост и устойчивост при предоставянето на такива услуги след края на проекта.

EKYL разполага със задълбочено ноу-хау по отношение на ситуацията с енергийна ефективност и проблемите в многоетажните сгради в бившите републики на Съветските съюз, както и добре изградена мрежа в тези страни за разпространение на резултатите от проектите.

Контакти:

10141 Tallinn, Estonia
23A, Sakala Str.
Tel: +372 627 5740
E-mail: anu.sarnet@ekyl.ee
Website: www.ekyl.ee