МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е част от българското правителство. В обхвата на компетентността на министерството е българската жилищна политика. Отговорността за нейното изпълнение и прилагане се носи от Дирекция „Жилищна политика“ (ДЖП), чиито основни функции са свързани с подпомагане на министъра при разработването и изпълнението на държавната жилищна политика, разработване на Национална жилищна стратегия, концепции, национални програми и планове за действие за развитие на жилищния сектор. Наред с това, дирекцията изпълнява и координира изпълнението на заложените в тях мерки и следи за тяхното изпълнение и др.

МРРБ/ДЖП има водеща роля при комуникацията, използването и разпространението на резултатите от SHEERenov, както и в разработването на устойчива стратегия чрез предлагане на промяна на политиката по отношение на следващата фаза на Националната програма за обновяване на многофамилния бизнес, както и в изготвянето на съответни предложения за законодателни промени. В съответствие със своя мандат МРРБ/ДЖП ще бъде включено в дейностите на SHEERenov с изследователска работа, проучване на добри европейски практики с цел адаптирането им към българските реалности, разработване на нова концепция за пазарно-ориентиран модел на финансиране, необходим за планирания преход от напълно финансиран и администриран процес за обновяване на многофамилните сгради до устойчив пазарно-ориентиран такъв, разработване на правила и регулации по отношение на икономическите оператори, които желаят да предлагат услуги на етажната собственост като професионални мениджъри.

Контакти:

София 1202, България
ул. “Св. Кирил и Методи” 17-19
Тел: +359 2 940 55 11
e-mail: gblagieva@mrrb.government.bg
website: www.mrrb.bg