БГФМА

Българска фасилити мениджмънт асоциация

Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) е организация с нестопанска цел и е единствената професионална асоциация за фасилити мениджмънт в България. Мисията на БГФМА е да популяризира и прилага професионални стандарти за ФМ в управлението на всички видове сгради, да прилага професионална етика във ФМ, както и да изгради солидна мрежа от ФМ професионалисти, които са готови да споделят своите знания и да насърчават фасилити мениджмънта като задължителна дейност за компании, които управляват недвижими имоти.

БГФМА участва активно в съответните проектни дейности и задачи, насочени към трансфер на ноу-хау и професионални стандарти от корпоративен ФМ към професионалното управление на жилищни сгради, от една страна, и от друга – към повишаване на капацитета на своите членове за предлагане на качествени услуги в процеса на обновяване на многофамилни сгради.

БГФМА ще има водеща роля в създаването на бизнес съюзи, осигуряване на обучения и дейности за повишаване на капацитета. Асоциацията ще участва активно в комуникацията, изпълнението на дейностите и разпространението на резултатите от проекта, и по-специално сред своите членове и други стопански субекти от групата на заинтересованите страни.

Контакти:

София 1407, България
Бул. „Н. Й. Вапцаров“ № 55, EXPO Office Park, фаза IV
Тел: +359 899 947 041
E-mail: dilieva@bgfma.bg
Website: www.bgfma.bg